Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku wydany 30 maja 1950 r. Sąd rozpoznawał sprawę Tadeusza Olszewskiego, ojca Pana Ireneusza Olszewskiego, oskarżonego o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa: udzielenie pomocy członkom uzbrojonej bandy i nieprzekazanie informacji o nich organom władzy. Został uznany za winnego i skazany na sześć lat więzienia. W 1953 roku zwolniony w ramach amnestii po śmierci Stalina. Kserokopia odpisu dokumentu (przekazana przez Pana Ireneusza Olszewskiego) znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Książka meldunkowa domu przy ul. Płonkowskiej 8 w Łapach Zięciukach. Budynek był własnością Kazimierza Łapińskiego. Pierwsze meldunki zostały wpisane w 1939 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Rozkazem Naczelnika Harcerzy z dnia 15 października 1936 roku Bolesław Paczkowski został mianowany podharcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego. Oryginał listu mianowania jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

 

W dniu 25 czerwca 1946 roku w kościele parafialnym kaplicy obozowej w Loreto we Włoszech związek małżeński zawarli ppor. Bolesław Paczkowski i Emilia Jaroszyńska. Metryka zawarcia małżeństwa została wydana przez Biuro Metrykalne Szefostwa Duszpasterstwa Katolickiego 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podpisał ją jego kierownik - ks. Kaczorowski. Dnia 9 marca 1948 roku zgodność odpisu z oryginałem potwierdził Kazimierz Materski, adiutant 11 Batalionu Łączności. Dokument znajduje się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Pan Bolesław Paczkowski mieszkał w Łapach od 1975 roku. W latach 1995-1997 był komendantem miejscowego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Zmarł w 2009 roku w wieku 96 lat.

W 1919 roku Tomasz Czekatowski i Leokadia z domu Mieczkowska zawarli związek małżeński w Kościele św. Szymona i Heleny w Mińsku. Odpis z wyciągu ksiąg metrycznych za zgodność z oryginałem potwierdzili proboszcz W. Jeżniewski (dnia 31.11.1919 r.) i proboszcz parafii Łapy Henryk Bagiński (dnia 30.06.1947 r.). Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Fotografie numer 1, 2, 3 to dowód zatrudnienia w warsztatach kolejowych Reichsbahnusbesserungswerk Lapy (kolej niemiecka) Mieczysława Francke z 07.03.1943 r.

Fotografie numer 4, 5 to służbowa przepustka spawacza Mieczysława Francke w służbie niemieckiej kolei w Łapach z 09.02.1943 r.

Fotografia numer 6 to lista płac spawacza Mieczysława Francke z sierpnia 1942 r.

Fotografie numer 7, 8 to dowód osobisty Mieczysława Francke mieszkańca Łap- Okręg Białystok. Wydany dnia 22.09.1942 r.

Przedwojenny katalog pojazdów kolejowych firmy Eisenbahn Liefergemeinschaft G.M.B.H. z Berlina. Oryginał w posiadaniu Pana Witolda Porowskiego.

Wspomnienia żołnierza kampanii wrześniowej Stanisława Porowskiego, który trafił do niewoli sowieckiej w 1939 r. Ocalił życie dzięki ucieczce z transportu do Katynia z kolegą Józefem Perkowskim. W wieku 80 lat opisał swoje wspomnienia z tego okresu. Oryginał w posiadaniu Pana Witolda Porowskiego. Kopia oryginału w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach.

Pismo z Prezydium Wojewódzkiej Rady w Białymstoku do Elwiry Lerbach w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu rosnącego na granicy posesji Lerbachów przy ul. Fabrycznej 27 w Łapach(obecnie skrzyżowanie ul 3-Maja i Nilskiego) z dnia 09.07.1957 r. Oryginał w posiadaniu Witolda Porowskiego.

Odmowa wypłaty zasiłku z dnia 04.01.1946 r. pani Otylii Leleno zam. w Suwałkach przy ul. Kościuszki 36 w związku z demoblizacją Romualda Leleno podpisany przez Burmistrza Suwałk (podpis nieczytelny). Dokument został sporządzony na rewersie pisma w języku niemieckim.Oryginał w posiadaniu Pani Teresy Łapinskiej.