Wyciąg aktu małżeństwa potwierdzający jego zawarcie przez Jadwigę i Stanisława Łapińskich, rodziców Pani Henryki Łapszo. Został wydany 21 marca 1953 roku przez Urząd Stanu Cywilnego w Łapach. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Świadectwo śmierci Kazimierza Łapińskiego zmarłego 22 września 1945 roku w Łapach. Zostało wydane 25 kwietna 1947 roku i poświadczone przez proboszcza parafii Łapy ks. Henryka Bagińskiego. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Wykaz gruntów należących do mieszkańców Łap Zięciuk. Napisany odręcznie przez sołtysa Kazimierza Łapińskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Legitymacja uprawniająca Stanisława Łapińskiego do korzystania ze zniżek w opłatach za przejazd kolejami w klasie dowolnej (według ulg dla pracowników kolejowych). Wystawiona została 27 kwietnia 1973 roku przez Biuro Wypłaty Rent Kolejowych Polskich Kolei Państwowych w Olsztynie. Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach prywatnych Pani Henryki Łapszo.

Książka narzędziowa służąca do ewidencjonowania narzędzi przydzielanych pracownikom Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. M. Nowotki w Łapach. Wydano ją dla Stanisława Łapińskiego dnia 13 października 1964 roku. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości należące do Stanisława Łapińskiego. Dokument został wydany 3 października 1947 roku oraz opatrzony okrągłą pieczęcią burmistrza Łap i jego podpisem. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Legitymacja ubezpieczeniowa uprawniająca Stanisława Łapińskiego do korzystania z kolejowej opieki lekarskiej. Została wydana 29 kwietnia 1963 roku przez Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. M. Nowotki w Łapach. Oryginał dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Książeczka wojskowa Stanisława Łapińskiego wydana 20 stycznia 1950 roku w Białymstoku. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Związkowa legitymacja członkowska Stanisława Łapińskiego wystawiona przez Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej. Została wydana w Łapach dnia 18 listopada 1949 roku. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Koledzy Stanisława Łapińskiego z czasów służby wojskowej. Pierwsze zdjęcie zostało zrobione w zakładzie fotograficznym pana Szymborskiego w Białymstoku, który znajdował się przy ul. Piłsudskiego 27. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.